Gebruik van deze website

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud is bestemd voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren, verveelvoudigen, doorsturen, verspreiden, openbaar maken of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden van het materiaal op de website, op een wijze die strijdig is met het doel van de website is, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pensioenfonds Architectenbureaus, verboden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Pensioenfonds Architectenbureaus de grootst mogelijke zorg besteedt aan een correcte en actuele weergave van de gegevens op zijn website, aanvaardt Pensioenfonds Architectenbureaus geen aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op (of juist het nalaten van) handelingen naar aanleiding van de informatie op de site. U bent er zelf verantwoordelijk voor u er van te vergewissen of de informatie voor het door u gewenste doel geschikt is. 

Pensioenfonds Architectenbureaus biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Pensioenfonds Architectenbureaus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website. Hoewel Pensioenfonds Architectenbureaus de grootst mogelijke zorg besteedt aan de vanaf de Pensioenfonds Architectenbureaus website elektronisch aan Pensioenfonds Architectenbureaus verstuurde berichten, garandeert Pensioenfonds Architectenbureaus niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. Pensioenfonds Architectenbureaus kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen daarvan. Pensioenfonds Architectenbureaus is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, zouden voorkomen. Pensioenfonds Architectenbureaus adviseert u alle – op internet algemeen gangbare en mogelijke – veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de website haalt.